Колегія

14 січня 2014р

ПОЛОЖЕННЯ про Колегію обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні засади утворення та діяльності Колегії обласної державної адміністрації (надалі – Колегія облдержадміністрації).

1.2. Колегія облдержадміністрації є консультативно-дорадчим органом, утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, і для колективного та вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

1.3. У своїй роботі Колегія облдержадміністрації керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації.

1.4. Рішення про утворення Колегії облдержадміністрації або її ліквідацію приймає голова облдержадміністрації.

ІІ. Функції Колегії облдержадміністрації

2.1. Колегія облдержадміністрації:

2.1.1. Обговорює та приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності облдержадміністрації;

2.1.2. Розглядає пропозиції щодо:

– удосконалення законодавства;

– забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування області під час виконання покладених на них завдань;

– розширення міжнародного співробітництва на території області;

– формування та реалізації державної політики на території області.

2.1.3. Обговорює прогнози та програми соціально-економічного і культурного розвитку області, інші державні та обласні програми, а також визначає шляхи їх реалізації.

2.1.4. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

2.1.5. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності облдержадміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

2.1.6. Аналізує стан роботи облдержадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина.

2.1.7. Розглядає результати роботи облдержадміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції).

2.1.8 Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.

2.1.9. Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на облдержадміністрацію.

2.2. Крім питань, визначених у пункті 2.1.5 цього Положення, Колегія облдержадміністрації:

– заслуховує двічі на рік інформацію про роботу територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

– подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України, а також міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади за результатами такого заслуховування пропозиції щодо вдосконалення діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також щодо взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, з облдержадміністрацією;

– розглядає питання про відповідність займаній посаді керівників, заступників керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та приймає рішення щодо порушення в установленому порядку перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади питання про відповідність займаній посаді відповідних посадових осіб.

ІІІ. Склад Колегії облдержадміністрації

3.1. До складу Колегії облдержадміністрації входять:

– голова облдержадміністрації (голова Колегії), його перший заступник та заступники голови, керівник апарату (секретар Колегії), керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;

– у разі потреби – керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), голови райдержадміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу Колегії облдержадміністрації за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.

3.2. Кількісний та персональний склад Колегії облдержадміністрації визначається головою облдержадміністрації.

IV. Організація роботи Колегії облдержадміністрації

4.1. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Періодичність проведення засідань Колегії визначає голова.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

4.2. Робота Колегії облдержадміністрації  проводиться відповідно до затвердженого головою Колегії облдержадміністрації плану роботи на рік, у якому зазначені питання, що необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, орієнтовна дата проведення засідань.

4.3. Затверджений план роботи Колегії розсилається членам Колегії, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення.

4.4. Додаткові питання до затвердженого плану роботи Колегії можуть бути введені до порядку денного засідання Колегії за рішенням голови Колегії не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання.

4.5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначає голова Колегії.

4.6. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із затвердженим планом роботи та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється організаційним відділом апарату облдержадміністрації, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його керівнику апарату облдержадміністрації для погодження з головою Колегії облдержадміністрації.

4.7. На розгляд Колегії подають:

1) проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідачів, співдоповідачів і тих, хто виступатиме, з кожного питання;

2) довідки з питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проекти рішень Колегії облдержадміністрації, розпоряджень чи доручень голови облдержадміністрації з питань порядку денного;

4) список членів Колегії облдержадміністрації;

5) список запрошених осіб, яких доцільно запросити для участі в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

4.8. Членам Колегії облдержадміністрації матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

4.9. Підготовку матеріалів на засідання колегії облдержадміністрації забезпечують структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації (за згодою), відповідальні за підготовку. Персональну відповідальність за якість, відповідність підготовлених матеріалів і своєчасність подання їх до організаційного відділу апарату облдержадміністрації несуть заступники голови облдержадміністрації, керівник апарату облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4.10. Відповідальні за підготовку матеріалів, не пізніше ніж за 7 днів до початку засідання колегії облдержадміністрації  подають до організаційного відділу апарату облдержадміністрації такі матеріали з питань, що виносяться на розгляд Колегії:

4.10.1. Проекти рішень, що їх завізували керівник структурного підрозділу облдержадміністрації, відповідальний за підготовку матеріалів, головний спеціаліст загального відділу (редактор), начальник організаційного відділу та начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації, заступники голови облдержадміністрації, керівник апарату облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків, завізовані в установленому порядку.

4.10.2. Довідки (за потреби статистичні матеріали) з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій, підписані керівником структурного підрозділу облдержадміністрації, відповідального за підготовку матеріалів.

4.10.3. Тези до вступного слова голови облдержадміністрації з висвітленням позитивних моментів і упущень в роботі галузі із зазначенням районів та міст і господарюючих суб’єктів, завізовані керівником підрозділу, відповідального за підготовку питання та заступником голови облдержадміністрації, керівником апарату облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4.10.4. Списки запрошених та тих, хто виступає, підписані керівником структурного підрозділу облдержадміністрації, відповідального за підготовку матеріалів, погоджені із заступниками голови облдержадміністрації, керівником апарату облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4.11. З питань, що виносяться на розгляд Колегії облдержадміністрації в порядку інформування, структурні підрозділи облдержадміністрації, відповідальні за підготовку матеріалів, подають до організаційного відділу апарату облдержадміністрації проекти розпоряджень чи доручень, які завізували керівник відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації, заступник голови облдержадміністрації, керівник апарату облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків, довідки, списки запрошених і тих, хто виступає.

4.12. Усі матеріали необхідно подавати у друкованому та електронному вигляді.

4.13. Також, за потреби, необхідно подавати відповідний презентаційний матеріал, підписаний керівником структурного підрозділу, відповідального за підготовку матеріалів.

Презентаційний матеріал необхідно подавати за один день до проведення засідання Колегії облдержадміністрації. Разом з електронним варіантом презентації подавати підписаний виконавцем паперовий варіант (ідентичний з електронним), у якому повинні бути вказані прізвище та ініціали виконавця, його контактні телефони.

4.14. З метою погодженого розгляду окремих питань, що виносяться на розгляд Колегії облдержадміністрації, які належать до повноважень обласної державної адміністрації, і торкаються інтересів населення області чи певної адміністративно-територіальної одиниці, мають важливе значення для їх соціально-економічного та культурного розвитку тощо, проводиться публічне обговорення.

4.14.1. Рішення про проведення публічного обговорення приймає голова облдержадміністрації за власною ініціативою чи на підставі звернення заступника голови облдержадміністрації чи керівника апарату облдержадміністрації, про що зазначається у плані роботи Колегії облдержадміністрації.

4.12.2. Організація проведення публічного обговорення покладається на структурний підрозділ, відповідальний за підготовку матеріалів на засідання Колегії облдержадміністрації, контроль – на заступників голови облдержадміністрації, керівника апарату облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4.11.3. Структурний підрозділ, відповідальний за підготовку матеріалів на засідання Колегії облдержадміністрації, розробляє план проведення публічного обговорення, у якому зазначає:

  • верстви та групи населення, з якими необхідно провести обговорення;
  • результати, яких необхідно досягти;
  • заходи, які потрібно вжити для проведення публічного обговорення;
  • термін проведення обговорення.

4.14.4. Публічне обговорення проводиться шляхом:

  • опублікування у друкованих засобах масової інформації проектів рішень Колегії з питань, що виносяться на публічне обговорення;
  • розміщення проектів рішень Колегії облдержадміністрації з питань, що виносяться на публічне обговорення, та відповідних довідкових матеріалів на веб-сторінці обласної державної адміністрації;
  • проведення громадських слухань, “круглих столів”, нарад, семінарів;
  • проведення прес-конференцій;
  • проведення інших заходів, що дозволять визначити ставлення населення області до порушених питань.

4.14.5. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення питання, розглядає структурний підрозділ, відповідальний за підготовку матеріалів на засідання Колегії облдержадміністрації, узагальнює та враховує під час доопрацювання проекту рішення Колегії та довідкових матеріалів.

4.14.6. Матеріали з питань, що виносилися на публічне обговорення, оформляють відповідно до п.п. 4.9., 4.10.

4.15. Організаційний відділ апарату облдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, здійснює аналіз та опрацювання матеріалів, поданих структурним підрозділом облдержадміністрації, відповідальним за підготовку, та подає їх керівнику апарату облдержадміністрації – секретарю Колегії.

4.16. Відповідальні за підготовку питання на засідання Колегії облдержадміністрації  узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

4.17. Організаційний відділ апарату облдержадміністрації формує план проведення засідання Колегії облдержадміністрації та спільно із відповідальними за підготовку матеріалів, забезпечує повідомлення запрошених на засідання колегії облдержадміністрації  та відділ прес-служби апарату облдержадміністрації про місце, час, порядок денний засідання.

V. Порядок проведення засідання Колегії облдержадміністрації

5.1. Засідання Колегії облдержадміністрації веде голова облдержадміністрації – голова Колегії, а в разі відсутності – перший заступник голови облдержадміністрації або особа, на яку покладено виконання обов’язків голови облдержадміністрації.

5.2. Засідання Колегії облдержадміністрації є правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше, ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

5.3. Члени Колегії облдержадміністрації  беруть участь у засіданнях Колегії особисто.

Якщо член Колегії облдержадміністрації  не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії облдержадміністрації  відповідні пропозиції в письмовій формі.

5.4. Рішення Колегії облдержадміністрації затверджують члени Колегії облдержадміністрації шляхом голосування.

5.5. Члени Колегії облдержадміністрації, які беруть участь у засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання Колегії облдержадміністрації  для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії облдержадміністрації.

5.6. Члени Колегії облдержадміністрації  та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Голова Колегії облдержадміністрації може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань Колегії облдержадміністрації (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.8. За підсумками обговорення колегія облдержадміністрації  ухвалює рішення, у якому дається оцінка стану справ з обговорюваного питання, рекомендації відповідним посадовим особам, місцевим органам виконавчої влади, окремим територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо прийняття управлінських рішень, вжиття необхідних заходів, визначення найважливіших напрямів діяльності.

5.9. Рішення Колегії облдержадміністрації  приймаються з питань порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії облдержадміністрації.

Голова Колегії облдержадміністрації може приймати рішення про застосовування процедури таємного голосування.

Думка відсутнього члена Колегії облдержадміністрації з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії облдержадміністрації  і враховується під час голосування.

5.10. У разі проведення спільних засідань Колегії двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова Колегії облдержадміністрації  приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії облдержадміністрації  представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису.

5.11. Після засідання Колегії облдержадміністрації  організаційний відділ апарату облдержадміністрації спільно із відповідальними за підготовку матеріалів на засідання Колегії облдержадміністрації, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою Колегії облдержадміністрації  не встановлено інший термін) проекти рішень Колегії облдержадміністрації з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками зацікавлених структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, членами Колегії облдержадміністрації, іншими особами і подає керівнику апарату облдержадміністрації для подання на підпис голові Колегії облдержадміністрації. Доопрацьовані рішення Колегії, розпорядження та доручення візуються в такому ж порядку, як і їх проекти.

5.12. Протоколювання засідань колегії, а в разі необхідності, стенографування (технічний запис) здійснює загальний відділ апарату облдержадміністрації.

5.13. За результатами засідання Колегії облдержадміністрації оформляється протокол, який подають до організаційного відділу апарату облдержадміністрації. У протоколі засідання колегії облдержадміністрації вказують дату і час проведення засідання, прізвища, імена та по батькові присутніх членів колегії облдержадміністрації та запрошених, їх посади, перелік питань, що розглядалися, прізвища, ініціали доповідачів, промовців, їх посади та короткий зміст виступів. Протокол засідання підписує голова колегії облдержадміністрації , а в разі відсутності – головуючий на засіданні Колегії облдержадміністрації та секретар колегії.

5.14. Організаційний відділ апарату облдержадміністрації подає на підпис керівнику апарату облдержадміністрації – секретарю Колегії облдержадміністрації  протокол засідання Колегії.

5.15. Керівник апарату – секретар Колегії облдержадміністрації  подає голові облдержадміністрації матеріали засідання Колегії облдержадміністрації  на підпис.

Рішення Колегії облдержадміністрації підписує голова колегії облдержадміністрації, а в разі відсутності – виконуючий обов’язки голови облдержадміністрації, головуючий на засіданні Колегії облдержадміністрації. Рішення Колегії облдержадміністрації та довідковий матеріал є невід’ємною частиною протоколу. Рішення Колегії облдержадміністрації мають свій бланк, дату прийняття та реєстраційний номер.

5.16. Рішення спільних засідань колегій оформляються протоколами, які підписують голови та секретарі відповідних колегій.

5.17. За результатами засідання Колегії облдержадміністрації голова облдержадміністрації може давати доручення, які зазначаються у протоколі та оформляються на відповідному бланку.

5.18. Рішення Колегії облдержадміністрації, як правило, реалізовуються шляхом видання розпоряджень або доручень голови облдержадміністрації.

Рішення Колегії облдержадміністрації з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження чи доручення голови облдержадміністрації).

5.19. Загальний відділ апарату облдержадміністрації доводить згідно з планом розсилки, підготовленим організаційним відділом апарату облдержадміністрації, рішення Колегії облдержадміністрації  до її членів, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління структурних підрозділів облдержадміністрації, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

5.20. За результатами засідання Колегії облдержадміністрації може проводитися брифінг для представників засобів масової інформації. Матеріали для брифінгу готує відділ прес-служби апарату облдержадміністрації.

5.21. Множення матеріалів засідання Колегії облдержадміністрації забезпечує загальний відділ апарату облдержадміністрації.

5.22. Матеріали засідань Колегії облдержадміністрації  зберігаються в установленому порядку у загальному відділі апарату облдержадміністрації.

5.23. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії облдержадміністрації  здійснюється апаратом облдержадміністрації.

VІ. Контроль за виконанням рішень Колегії облдержадміністрації

6.1. Контроль за виконанням рішень Колегії облдержадміністрації здійснює відділ контролю апарату облдержадміністрації.

6.2. Колегія облдержадміністрації  може розглядати на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

COVID-19 на Львівщинні
Оновлено: 02.05.2022 09:33
Підтверджені випадки COVID-19:
307269
+0
Одужало:
300163
+10
Померло:
6690
+0

Відео

Ми у Facebook