Функціональні обов’язки

29 січня 2014р

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про управління туризму та курортів

Львівської обласної державної адміністрації

 

1. Управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом Львівської обласної державної адміністрації, що утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації та входить до її складу.

2. Управління підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству культури та інформаційної політики України (МКІП).

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, чинними міжнародними договорами України, наказами МКІП, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, наказами керівника апарату обласної державної адміністрації, наказами начальника Управління та цим Положенням.

4. Управління є правонаступником департаменту міжнародного співробітництва та туризму обласної державної адміністрації в частині повноважень, що стосуються туризму та курортів.

5. Основними завданнями Управління є:

5.1. Реалізація державної політики у сфері туризму та курортів.

5.2. Організація виконання законодавства України у сфері туризму, курортів та рекреації, здійснення контролю за його реалізацією.

5.3. Здійснення виконавчих та організаційно-розпорядчих функцій щодо організації і розвитку сфери туризму та курортів.

5.4. Утвердження позитивного іміджу та популяризація регіону як туристичної дестинації на території України та за її межами.

6. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів МКІП, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією в частині повноважень Управління.

6.2. Готує центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо формування державної політики, спрямованої на розвиток туризму та курортів.

6.3. Узагальнює практику застосування законодавства, надає пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері туризму та курортів.

6.4. Бере участь у розробленні, погоджує та розробляє проєкти нормативно-правових актів у визначених законом випадках у сфері туризму та курортів.

6.5. Бере участь у розробленні, погоджує та розробляє проєкти організаційно-розпорядчих документів обласної державної адміністрації, що стосуються сфери туризму та курортів.

6.6. Аналізує стан і тенденції розвитку сфери туризму та курортів, вживає заходів щодо усунення недоліків.

6.7. Бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації щодо напрямів туризму, курортів та рекреації для їх розгляду на сесії обласної ради.

6.8. Забезпечує підготовку інформаційних та аналітичних матеріалів, що стосуються сфери туризму та курортів, для подання голові обласної державної адміністрації.

6.9. Готує матеріали щодо стану та розвитку туристичної та курортної сфери для розгляду на засіданнях Колегії обласної державної адміністрації.

6.10. Вносить пропозиції до проєкту обласного бюджету.

6.11. Бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних цільових програм розвитку туризму, курортів, захисту та безпеки туристів і промоції.

6.12. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку в напрямі туристичної та курортної сфер.

6.13. Розробляє та реалізує на території області заходи з підвищення якості регіонального туристичного продукту.

6.14. Розробляє та реалізує на території області заходи управління людськими ресурсами у сфері туризму, курортів і рекреації.

6.15. Розробляє та реалізує на території області заходи з формування позитивного туристичного іміджу та популяризації області як туристичного напряму. Представляє туристичний і курортний потенціал області на різноманітних виставкових заходах, конференціях, семінарах, форумах, фестивалях, ярмарках, салонах та інших публічних заходах у сфері туризму та курортів в Україні та за кордоном, забезпечує організацію та проведення таких заходів на території області.

6.16. Розробляє заходи та сприяє вдосконаленню і розвитку туристичної та санаторно-курортної інфраструктури, придорожньої інфраструктури, готельного господарства області.

6.17. Розробляє та реалізує на території області заходи з гарантування безпеки для туристів.

6.18. Розробляє та реалізує на території області заходи, пов’язані із залученням міжнародної технічної допомоги та інвестиційних коштів для розвитку сфери туризму та курортів.

6.19. Реалізує регіональні, державні та міжнародні проекти щодо розвитку туризму та курортів.

6.20. Виконує функції замовника товарів, робіт та послуг (у тому числі на капітальне будівництво, укладення з будівельними організаціями відповідних договорів відповідно до діючих нормативних актів) для здійснення комплексу заходів з розвитку туристичного та рекреаційного потенціалу територіальних громад області, підтримки реалізації проєктів, спрямованих на підвищення туристичної привабливості Львівщини в Україні та за кордоном, покращення й урізноманітнення туристичних пропозицій (із залученням міжнародної технічної допомоги, коштів державного і місцевих бюджетів, грантів, а також коштів з інших джерел, не заборонених законодавством).

6.21. Співпрацює з органами державної влади і органами місцевого самоврядування України та іноземних держав, зокрема митними органами та органами прикордонних служб, дипломатичними і консульськими установами в Україні та за кордоном, агентствами розвитку, асоціаціями, спілками та іншими організаціями України й іноземних держав, міжнародними фінансовими інституціями та установами з питань розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва у сфері туризму та курортів, розроблення та реалізації міжнародних проєктів у сфері туризму та курортів.

6.22. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад, органів державної влади, засобів масової інформації, суб’єктів господарювання, громадських організацій з питань, що належать до компетенції Управління.

6.23. Здійснює організаційно-методичне керівництво, координацію структурних підрозділів районних державних адміністрацій, територіальних громад з питань, що належать до компетенції Управління, співпрацює з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації.

6.24. Погоджує кандидатури на посади керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій, до компетенції яких належать питання туризму та курортів.

6.25. Проводить інформаційну та консультаційну роботу з питань туристичної та курортної сфери, бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, виставкових, презентаційних заходів тощо.

6.26. Сприяє проведенню науково-дослідних, економічних, соціальних, маркетингових та інших робіт у сфері туризму та курортів.

6.27. Надає відповідним органам державної влади пропозиції щодо відзначення активних громадських організацій та суб’єктів господарської діяльності, відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері туризму та курортів державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення.

6.28. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених нормативно-правовими актами повноважень.

6.29. Надає МКІП узагальнені статистичні, довідкові та аналітичні матеріали щодо стану туристичної і санаторно-курортної сфер області.

6.30. В установленому порядку вносить пропозиції щодо вдосконалення системи обліку звітності та державної статистики у сфері туризму та курортів.

6.31. Надає органам виконавчої влади пропозиції щодо здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з державного бюджету для забезпечення проєктів і програм у сфері туризму та курортів, та інших коштів і надходжень, надає відповідним органам організаційно-методичну допомогу у реалізації цих програм і проєктів.

6.32. Вживає заходів щодо розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, пізнавального, ділового, активного, сільського зеленого, екологічного, оздоровчого, інноваційного та інших видів туризму.

6.33. Вживає заходів щодо розвитку курортних і туристичних центрів та об’єктів індустрії гостинності.

6.34. Здійснює забезпечення раціонального використання та збереження туристичних і курортних ресурсів.

6.35. Координує роботу курсів підготовки фахівців туристичного супроводу з питань видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу та постійного підвищення професійного рівня екскурсоводів, гідів-перекладачів та гірських провідників.

6.36. Веде облік і координує діяльність суб’єктів туристичної діяльності, курортних, санаторних та гірськолижних комплексів, закладів розміщення та харчування незалежно від форм власності.

6.37. Координує діяльність курортних закладів, пов’язаних із використанням лікувальних ресурсів, а також діяльність підприємств, установ та організацій, які обслуговують курорти.

6.38. Готує для розгляду центральними органами виконавчої влади матеріали про надання території статусу курорту державного значення.

6.39. Надає відповідним органам місцевого самоврядування пропозиції щодо оголошення природних територій курортними територіями місцевого значення.

6.40. Бере участь у створенні та веденні Державного кадастру природних лікувальних ресурсів області.

6.41. Бере участь у затвердженні режиму округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів місцевого значення.

6.42. Надає відповідним органам державної влади пропозиції щодо ліцензування, сертифікації, категоризації суб’єктів туристичної діяльності на надання туристичних послуг населенню, здійснює контроль за їх діяльністю в межах наданих повноважень.

6.43. Бере участь у роботі комісій, які проводять сертифікацію закладів розміщення та надання готельних послуг.

6.44. Сприяє розвитку курортних зон, контролює надання закладами туристичної та курортної діяльності оздоровчих послуг населенню та вживає заходів щодо розширення мережі цих закладів, здійснює контроль за додержанням державних стандартів у сфері санаторно-курортного лікування та відпочинку.

6.45. Вивчає потреби у фахівцях туристичної та санаторно-курортної сфери, надає відповідним органам державної влади пропозиції щодо здійснення контролю за рівнем професійної підготовки фахівців різних ланок підприємств туризму та санаторно-курортних закладів.

6.46. Вживає відповідно до чинного законодавства України заходів щодо забезпечення захисту прав туристів і відпочивальників з області за кордоном та іноземних туристів в області.

6.47. Забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів.

6.48. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в Управлінні.

6.49. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.

6.50. Сприяє у проведенні консультацій з громадськістю та громадської експертизи.

6.51. Забезпечує організацію роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6.52. Забезпечує реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

6.53. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

6.54. Забезпечує захист персональних даних.

6.55. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

6.56. Здійснює інші функції у сфері туризму та курортів відповідно до покладених на нього завдань.

7. Управління має право:

7.1. Залучати фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

7.2. Представляти обласну державну адміністрацію за дорученням голови обласної державної адміністрації у міжнародних організаціях, офіційних міжнародних заходах і під час укладання договорів міжнародного та міжрегіонального характеру.

7.3. Ініціювати, робити запити та одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних громад, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій, а від Головного управління статистики у Львівській області, органів Державної фіскальної служби – безоплатно статистичні, податкові та митні дані.

7.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері туризму та курортів.

7.5. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7.6. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та інші заходи з питань, що належать до компетенції Управління.

7.7. Разом з відповідними органами виконавчої влади здійснювати контроль у межах своєї компетенції за цільовим використанням державних коштів, виділених на реалізацію програм, проєктів, заходів, а також міжнародних програм.

7.8. Створювати при Управлінні дорадчі комісії, ради та інші органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності та вирішення інших питань.

Склад цих органів і положення про них затверджує начальник Управління.

8. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та об’єднаннями громадян.

До складу Управління входять:

- відділ розвитку туризму та курортів;

- відділ маркетингу та промоції.

9. Структурні підрозділи районних державних адміністрацій, які виконують завдання і функції у сфері туризму та курортів, підзвітні та підконтрольні Управлінню.

10.      Управління очолює начальник.

Начальник Управління призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з МКІП.

Начальник Управління має одного заступника начальника Управління – начальника відділу. Заступника начальника Управління – начальника відділу призначає на посаду та звільняє з посади начальник Управління згідно із законодавством про державну службу.

На час відсутності начальника Управління чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує заступник начальника Управління – начальник відділу, а в разі його відсутності – один із державних службовців Управління відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації.

11. Начальник Управління:

11.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань.

11.2. Представляє інтереси Управління у взаєминах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

11.3. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів).

11.4. Визначає функції та завдання заступника начальника Управління – начальника відділу та начальника відділу. Розподіляє обов’язки між працівниками Управління.

11.5. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності.

11.6. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності.

11.7. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни.

11.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління.

11.9. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

11.10. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення, структуру, кошторис і штатний розпис Управління у межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці.

11.11. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Управління.

11.12. Планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації.

11.13. Вносить пропозиції з питань діяльності Управління на затвердження голови обласної державної адміністрації та на розгляд сесії обласної ради.

11.14. Звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи.

11.15. Бере участь у нарадах голови обласної державної адміністрації.

11.16. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління.

11.17. Входить (за посадою) до складу комісій, дорадчих, консультаційних та інших органів обласної державної адміністрації.

11.18. Може входити (за посадою) до складу Колегії обласної державної адміністрації. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проєкти відповідних рішень.

11.19. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання Управління та іншими коштами, за якими є головним розпорядником.

11.20. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління.

11.21. Виконує інші обов’язки, покладені на нього керівництвом обласної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства України.

11.22. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, в Управлінні може утворюватися колегія у складі начальника Управління (голови колегії), заступника і керівників структурних підрозділів Управління, а також інших працівників Управління. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, а також керівники установ, підприємств, організацій, науковці, вчені, фахівці відповідної сфери діяльності за згодою.

Склад колегії та зміни до його складу затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням начальника Управління. Членів колегії звільняє від виконання обов’язків голова обласної державної адміністрації за поданням начальника Управління. Рішення колегії мають рекомендаційний характер.

На підставі рішення колегії готуються накази начальника Управління.

12. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, наказам МКІП, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, МКІП.

13. Заступник начальника Управління – начальник відділу:

13.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає функції та завдання працівників відділу.

13.2. Погоджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління.

13.3. Подає начальникові Управління пропозиції щодо заохочення та застосування дисциплінарних стягнень до працівників Управління.

14. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Управління є бюджетною неприбутковою установою, не є платником податку на прибуток підприємств.

Фінансування діяльності Управління здійснюється з державного бюджету і використовується виключно на його утримання. Фінансування Управління з обласного бюджету спрямовується для реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Положенням. У результаті своєї діяльності Управління не отримує прибутків.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання Управління в межах виділених асигнувань визначає голова обласної державної адміністрації.

16. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням начальника Управління.

17. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, бланк Управління.

18. У разі припинення юридичної особи (Управління) в результаті ліквідації, реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення), передача активів Управління відбувається в межах установ, неприбуткових організацій, які є структурними підрозділами обласної державної адміністрації, або на баланс обласної державної адміністрації.

 

Начальник управління туризму та курортів облдержадміністрації                                          Н. ТАБАКА

COVID-19 на Львівщинні
Оновлено: 02.05.2022 09:33
Підтверджені випадки COVID-19:
307269
+0
Одужало:
300163
+10
Померло:
6690
+0

Відео

Ми у Facebook